معرفی سازمان

استان لرستان در غرب ایران، بین چهل ‌و ششدرجه و پنجاه ‌و یک دقیقه تا پنجاه درجه و سه ‌دقیقه طول شرقی از نصف‌النهارگرینویچ و سی ‌و دو درجه و سی‌ و هفت دقیقه تا سی ‌و چهار درجه و بیست ‌و دو دقیقهعرض شمالی از خط استوا قرار گرفته و وسعت آن حدود بیست ‌و هشت هزار و پانصد و پنجاه‌و نه کیلومتر مربع است. این استان، از شمال به استان‌های مرکزی و همدان؛ از جنوببه استان خوزستان؛ از شرق به استان اصفهان و از غرب به استان‌های کرمانشاه و ایلاممحدود است. اشترانکوه با چهار هزار و پنجاه متر ارتفاع بلندترین نقطه استان لرستاناست. پست‌ترین نقطه آن در جنوبی‌ترین ناحیه استان واقع شده و حدود پانصد متر از سطحدریای آزاد ارتفاع دارد. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال هزار و سیصد و هفتاد وپنج، استان لرستان دارای نه شهرستان، ده شهر، بیست بخش، هشتاد و یک دهستان و دوهزار و هشتصد و چهل و دو آبادی دارای سکنه بوده و مرکز آن شهر خرم‌آباد است. شهرستان‌های استان عبارتند از: خرم‌آباد، بروجرد، الیگودرز، دورود، ازنا، کوهدشت،دلفان، سلسله و پل‌دختر.

جغرافیای طبیعی و اقلیم استان

استان لرستانسرزمینی کوهستانی است که به‌ جز تعدادی دره آبرفتی و چند دشت کوچک، ناحیه هموارندارد. این ناهمواری‌ها که دارای سنگ‌های دگرگونی است، در نتیجه مجاورت با گنبدهایخارایی (درونی) الوند و سربند (شازند) پدید آمده‌اند. در ناهمواری‌های اصلی استان (ارتفاعات اصلی زاگرس)، کوه‌ها به‌طور منظم از شمال غربی به سوی جنوب کشیدهشده‌اند. این ناهمواری‌ها که معمولا با دره‌های عمیق همراهند، اغلب فشرده، بلند وناصاف هستند؛ در حالی ‌که ناهمواری پیشکوه‌های داخلی به‌صورت تپه ماهورهای گنبدیشکل و کم ‌ارتفاع خودنمایی می‌کنند و نقاط بلند آنها، به گنبدهای خارایی مربوطند. استان لرستان دارای آب و هوای متنوع است. در زمستان، هنگامی که در شمال لرستان برفو کولاک و سرمای شدید جریان دارد، قسمت‌های جنوبی آن از هوای مطبوع و بارانیبرخوردار است. بررسی‌های اقلیمی نشان می‌دهند، خرم‌آباد دارای زمستانی معتدل وتابستانی گرم است و بروجرد زمستانی سرد و تابستانی معتدل دارد. الیگودرز نیززمستانی بسیار سرد و تابستانی معتدل دارد