شناسنامه های اقلیمی
تاریخ بروز رسانی: 1402/06/10
شناسنامه اقلیمی ایستگاه الیگودرز