نقشه

28

دمای کنونی: 28°c بیشینه دما: 37°c
کمینه دما: 13°c رطوبت: 31%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

31

دمای کنونی: 31°c بیشینه دما: 37°c
کمینه دما: 18°c رطوبت: 18%
سرعت باد: 6 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: نیمه ابری

33

دمای کنونی: 33°c بیشینه دما: 38°c
کمینه دما: 16°c رطوبت: 17%
سرعت باد: 7 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: کمی ابری

36

دمای کنونی: 36°c بیشینه دما: 41°c
کمینه دما: 22°c رطوبت: 12%
سرعت باد: 4.1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

34

دمای کنونی: 34°c بیشینه دما: 39°c
کمینه دما: 22°c رطوبت: 15%
سرعت باد: 1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

35

دمای کنونی: 35°c بیشینه دما: 40°c
کمینه دما: 23°c رطوبت: 16%
سرعت باد: 7 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

36

دمای کنونی: 36°c بیشینه دما: 41°c
کمینه دما: 22°c رطوبت: 12%
سرعت باد: 4.1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

39

دمای کنونی: 39°c بیشینه دما: 41°c
کمینه دما: 20°c رطوبت: 17%
سرعت باد: 3 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

30

دمای کنونی: 30°c بیشینه دما: 35°c
کمینه دما: 17°c رطوبت: 21%
سرعت باد: 3 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

43

دمای کنونی: 43°c بیشینه دما: 46°c
کمینه دما: 30°c رطوبت: 12%
سرعت باد: 3 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

39

دمای کنونی: 39°c بیشینه دما: 41°c
کمینه دما: 21°c رطوبت: 16%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

35

دمای کنونی: 35°c بیشینه دما: 41°c
کمینه دما: 17°c رطوبت: 16%
سرعت باد: 4 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف
Khorramabad Poldokhtar Kuhdasht Badrabad Aligudarz Azna Dorud Borujerd Nurabad Alashtar Romeshkan Silakhur
 صاف تا کمي ابري گاهی افزايش باد
دمای کنونی 36 °c رطوبت هوا 12%
سرعت باد 4 متر بر ثانیه وضعیت کنونی صاف
میزان بارش 0 میلی متر دید افقی دید بالای ده کیلومتر
 صاف تا کمي ابري گاهی افزايش باد
بیشینه دما 41 °c کمیته دما 21 °c
پیش بینی وضعیت صاف تا کمي ابري گاهی افزايش باد
صاف گاهی افزايش باد
بیشینه دما 41 °c کمیته دما 20 °c
پیش بینی وضعیت صاف گاهی افزايش باد
صاف گاهی افزايش باد
بیشینه دما 42 °c کمینه دما 20 °c
پیش بینی وضعیت صاف گاهی افزايش باد
هشدارها
هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 17 مورخ : پنجشنبه 14/04/1403 - مورخ: پنجشنبه, 14 تیر 1403
توصیف: نفوذ موج گرما
متن کامل »