اداره کل هواشناسی لرستان با ارج نهادن به نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما، آن را به عنوان مرجعی قابل اعتماد برای بهبود عملکرد خود تلقی خواهد کرد. به این منظور مکاتبات شما در این بخش مستقیماً به واحد روابط عمومی ارسال شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس با توجه به موضوع جهت بررسی به واحد مربوطه ارسال خواهد شد.

پیشنهاد

جهت ارسال درخواست لطفا فرم زیررا تکمیل نمایید.کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخ شما را ارسال خواهند کرد.