مناقصات برگزار شده

1-مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان رادار هواشناسی لرستان

تاریخ ثبت مناقصه    17/11/1400

شماره فراخوان 2000003380000001

تاریخ بازگشائی مناقصه  11/12/1400

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2- مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث برج رادار هواشناسی

تاریخ ثبت مناقصه   12/12/1400

تاریخ بازگشائی مناقصه  10/01/1401

شماره فراخوان    2000003380000002

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3- مزایده ای برگزار نگردیده